Μετρήσεις

1.Δείκτες Ενεργειακής Επίδοσης (ΔΕΕ)

1.Δείκτες Ενεργειακής Επίδοσης (ΔΕΕ)

Σκοπός των Δεικτών είναι να μετρήσουν την ενεργειακή επίδοση κάθε υποδομής που εξετάζεται, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά μεγέθη της υποδομής, ώστε η κάθε επίδοση να είναι συγκρίσιμη με άλλες ομοειδείς υποδομές ή και με πρότυπες τιμές. Οι ΔΕΕ είναι πολύ βασικοί για τους Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς, καθώς επιτρέπουν τον εντοπισμό των μεταβολών στις τάσεις ενεργειακής απόδοσης. Το πιο συνηθισμένο μέγεθος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μια κτιριακή υποδομή είναι η συνολική θερμαινόμενη επιφάνειά της, συνεπώς ο ΔΕΕ εκφράζεται σε kWh/m2.

Εφόσον καθοριστεί το χαρακτηριστικό μέγεθος, επιλέγονται ακολούθως τα όρια του ΔΕΕ. Το συνηθισμένο όριο για τους επιλεγμένους ΔΕΕ είναι το κτίριο στο οποίο έχει προσδιοριστεί σαφώς η χρήση ενέργειας (π.χ. φωτισμός, θέρμανση/ψύξη και παρόμοια).

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις