Εργαλεία

Αναλύοντας

Αναλύονται στοιχεία που συλλέγονται από τις 3 περιοχές πιλότους (Άρτα, Αργυρόκαστρο, Δυτική Μακεδονία) αλλά και τις λοιπές περιοχές της διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας Αλβανίας.

Στοιχεία όπως:
  • Ενεργειακή κατάσταση των κτιρίων και τον βαθμό εξοικείωσης με τις τεχνικές και μεθοδολογίες για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Σχεδιασμός έργων για την ανάπτυξη κτιρίων nZEBs με έμφαση στα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.
  • Πηγές χρηματοδότησης δημόσιων φορέων για nZEBs.
  • Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων έργων σε δημόσια κτίρια (μεθοδολογίες, εργαλεία, διαδικασίες, κλπ).
  • Στοιχεία για τον προσδιορισμό του δυναμικού για την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων στις επιλέξιμες περιοχές.
Για την συλλογή των στοιχείων παρακαλούμε να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό διάλογο και να απαντήσετε με ένα σύντομο τρόπο στα δύο ερωτηματολόγια.